โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่่ 41 "อินทนิลเกมส์"

วันที่เริ่มต้น 09/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101330   นางสาวชฎาพร   สมชัย : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101333   นางสาวญาณี   รัฐพลวรรณชัย : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101337   นางสาวณฤทัย   เครือวงศ์วัง : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101344   นายทวีชัย   คิดการงาน : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101356   นางสาวนัทชยา   บุญโญ : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101367   นางสาวปรียานุช   วังคะฮาด : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101368   นางสาวปิณิดา   วิจิตต์ : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101381   นายภานุพงษ์   บุตรแก้ว : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 68ชั่วโมง
5606102302   นางสาวกนิษฐา   เนตรสว่าง : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102323   นางสาวจินดาพร   สีมา : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102343   นายณัฐวุฒิ   วิสุทธิ์ทรัพย์ : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102379   นายรัชชานนท์   ศรีคำ : การตลาด 68ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 68ชั่วโมง
5606103309   นางสาวกาญจนา   คำมา : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103335   นางสาวณปภัช   ประดับใจ : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103338   นางสาวณัฐนันท์   ละเลี่ยม : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103355   นางสาวธัญชนก   บุญมาก : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103400   นางสาววรพร   พรายเพ็ชรน้อย : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103405   นางสาววรรณิกา   จอมคำ : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103412   นางสาวศรัญยา   กระลาม : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103414   นางสาวศศิพิมพ์   ธนะชัยขันธ์ : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103415   นางสาวศศิภา   อัมรนันท์ : บัญชี 68ชั่วโมง
5606103418   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณเวียง : บัญชี 68ชั่วโมง
5606104337   นางสาวธนัทภรณ์   สุขสบาย : การเงิน 68ชั่วโมง
5606104343   นางสาวนวรัตน์   สมน้อย : การเงิน 68ชั่วโมง
5606104344   นางสาวนัชชา   ปารมี : การเงิน 68ชั่วโมง
5606104354   นายปณิธาน   แสงโชติ : การเงิน 68ชั่วโมง
5606104364   นายพัฒนเกตุ   ลิ่มพิทักษ์ : การเงิน 68ชั่วโมง
5606105308   นายกรฤทธิ์   ดวงแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5606105309   นางสาวกรวิกา   แซ่ซุ่ย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5606105365   นายเมธา   สงวน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5606105372   นางสาววัชราภรณ์   ฟองสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706101029   นางสาวเบญจมาศ   อิ่นแก้ว : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706101053   นางสาววีรินทร์   ยศสุข : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706101062   นางสาวสุพรรษา   พงษ์อำไพ : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706101433   นายส่งเสริม   สกุลรัศมีไพศาล : การจัดการ 68ชั่วโมง
5706102007   นายชัยวุฒิ   พรมยศ : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102020   นางสาวเบญจมาศ   โปร่งใจ : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102057   นางสาวอรอนงค์   แย้มสอาด : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102420   นายภาณุพงศ์   สมยานะ : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102461   นางสาวสุชิตา   กาญจนา : การตลาด 68ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 68ชั่วโมง
5706103003   นางสาวกาญจนา   สนธิ : บัญชี 68ชั่วโมง
5706103084   นางสาวพิไลวรรณ   วงพิเดช : บัญชี 68ชั่วโมง
5706103147   นางสาวอาภารัศมิ์   ประหยัดทรัพย์ : บัญชี 68ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 68ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 68ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 68ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 68ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 68ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 68ชั่วโมง
5706105008   นายจตุรนต์   ปวนคาด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706105019   นายเทพบุตร   อนุสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706105039   นางสาวศิรินาถ   สุทธิไกร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
5706105335   นางสาวณัฐธิดา   เรือนเฟย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 68ชั่วโมง
โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "อินทนิลเกมส์" จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล