โครงการเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" (รอบมหกรรม)

วันที่เริ่มต้น 13/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401105321   นางสาวดลกมล   ชูพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 66ชั่วโมง
5404106350   นายอิศรา   จตุรัส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 66ชั่วโมง
5405101311   นายจิรายุ   บุญมีสง่า : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5405104317   นายฉันทกร   ปานสุขสาร : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5405104387   นายสัตยา   มุดทุง : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5405104394   นางสาวสุพัตรา   วงค์ไข่ : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5405201328   นายพงศกร   อินต๊ะก้อน : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5405201337   นายวัชรินทร์   ปาสารักษ์ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5405204333   นายวรโชติ   บูรณ์เจริญ : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5406101303   นายกฤตธี   เสโลห์ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 66ชั่วโมง
5406101370   นายวัฒนภูมิ   อินทร์ตา : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 66ชั่วโมง
5406101381   นายศิวรักษ์   อินทร์ไชย : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 66ชั่วโมง
5406102319   นางสาวชญาณิศา   ทัดวงศ์ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 66ชั่วโมง
5406102323   นายชาคริต   จารุวรรณ์ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 66ชั่วโมง
5406103362   นายยุทธนา   ฟองจันทร์ : การบัญชี 66ชั่วโมง
5406104320   นายไกรภพ   ปินตาธรรม : การเงิน 66ชั่วโมง
5406104331   นายณัฏฐพร   สวัสดิ์อารี : การเงิน 66ชั่วโมง
5406105388   นางสาวศิรดา   คล้ายทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5408114338   นายบรรพต   พรายแก้ว : เกษตรป่าไม้ 66ชั่วโมง
5409101350   นางสาวนิตยาภรณ์   นิพัทธ์ศานต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5409101399   นายเศรษฐวัฒน์   วงค์คม : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5412102370   นายปฏิญญา   ศรีโพทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5412102416   นายวัชรากร   ศิริปวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5412102436   นายศุภกิจ   พานิชกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5412106332   นายธนกุล   สินศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5412106349   นายปัณณวัฒน์   จินดาวนิช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5422101351   นางสาวบุษรินทร์   บวกไธสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 66ชั่วโมง
5422101396   นายศราวุฒิ   สมลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5501101344   นายพงศกร   เรือนมูล : พืชไร่ 66ชั่วโมง
5501113336   นางสาวสุธิชา   บุตรบุญตอม : ปฐพีศาสตร์ 66ชั่วโมง
5501123313   นายคมสัน   ชูสุริแสง : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501123330   นายชุติพงศ์   บุญยืน : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501123334   นายณรงค์ชัย   คงวุฒิ : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501123373   นายรัฐวุฒิ   สุดสงวน : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501123397   นายสิทธิชัย   เขียวขำ : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501123399   นายสุทธิพงษ์   แก้วปัญญา : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5501125310   นายณรงค์ศักดิ์   โอแจ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 66ชั่วโมง
5504101324   นางสาวชญานิน   คำสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 66ชั่วโมง
5504102349   นายสินินทร์ชัย   สมมีชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 66ชั่วโมง
5505101319   นางสาวจิรชยา   ขัติรัตน์ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505101358   นางสาวปามมิภา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505101372   นางสาวภัทธิรา   ดวงสิงห์ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505101407   นายสายฟ้า   มั่นหมาย : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505104336   นายทศพร   กันธวัง : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5505104342   นายธีรภัทร์   ชัยทองศรี : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5505104400   นายสิทธิชัย   สิทธิเวช : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5505104416   นายอภิชัย   เกตุนิ่ม : การปกครองท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5505201350   นางสาวสุกัญญา   งามเงิน : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505201353   นางสาวอภินันท์   ภูบุญอ้วน : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5505201354   นางสาวอังคณา   มะโนชัย : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5506102435   นางสาวกชกร   แก้วจัด : การตลาด 66ชั่วโมง
5506104331   นายณัฐวุฒิ   โยอินชัย : การเงิน 66ชั่วโมง
5508109310   นางสาวจันทร์จิรา   ปัญญาวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 66ชั่วโมง
5508109319   นายนัฐกิจ   เพิ่มพูล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 66ชั่วโมง
5509101387   นายนำโชค   จันต๊ะคาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5510101343   นางสาวธนพร   ประเสริฐปั้น : การประมง 66ชั่วโมง
5512102307   นายกันตินันท์   บุษบงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5514101354   นางสาวปิยธิดา   ขาวดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 66ชั่วโมง
5518102332   นายวัฒน์   ไทยเสถียร : การสื่อสารดิจิทัล 66ชั่วโมง
5522101320   นางสาวชญานี   คำสุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5522101365   นายภาณุพงศ์   เกษธรรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5522101387   นางสาววิภาดา   สะทองเทียน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5522101391   นายวุฒิพงษ์   ศิริเขตต์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 66ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 66ชั่วโมง
5601101378   นางสาวสุธาสินี   พระไชยบุญ : พืชไร่ 66ชั่วโมง
5601102424   นายรัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 66ชั่วโมง
5601102444   นายศรัณญ์   จี๋ดอกแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5601102457   นายสิรภัทร   พรหมจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 66ชั่วโมง
5601105347   นายธนัท   ตาปัญญา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 66ชั่วโมง
5601105401   นายศักดิ์ชัย   เหลืองวสุธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 66ชั่วโมง
5601124309   นายณัฐนนท์   กฤตวิทยากุล : เกษตรเคมี 66ชั่วโมง
5601302022   นายอิสรพงศ์   หน่อเรือง : พืชสวน 66ชั่วโมง
5604107312   นายตรีทศ   โชติการ : วัสดุศาสตร์ 66ชั่วโมง
5604108307   นายนัฐดนัย   นามภิชัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 66ชั่วโมง
5605104344   นายเนติพงศ์   ทิพย์ดวง : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5605104358   นายพัชรพล   บุญสูง : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5605104385   นางสาววิภาสินี   สกุลพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5605204331   นางสาวปรีชญา   ยันตรวัฒนา : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5605204336   นางสาวภัทรวรรณ   อัตทะรันท์ : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5605204339   นางสาวภาวี   รัตนวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5606101311   นายกัมปนาท   พันธุ์ประไพ : การจัดการ 66ชั่วโมง
5606101340   นายณัฐภดล   ไทยเกิด : การจัดการ 66ชั่วโมง
5606101355   นายนัฐพงษ์   จอมปินทอง : การจัดการ 66ชั่วโมง
5606102311   นางสาวกุลวราห์   สิทธิโฮ่ง : การตลาด 66ชั่วโมง
5606103310   นางสาวกิ่งแก้ว   กิจเกียรติ์ : บัญชี 66ชั่วโมง
5606103333   นางสาวฐิติญา   เชื้อบุญมี : บัญชี 66ชั่วโมง
5606103339   นางสาวณัฐปรียา   ไวยาวัจมัย : บัญชี 66ชั่วโมง
5606103361   นางสาวนิศานาถ   ศิริสัญลักษณ์ : บัญชี 66ชั่วโมง
5606103362   นางสาวบุญศิริ   พานทอง : บัญชี 66ชั่วโมง
5606103398   นายวงศธร   เนื่องจำนงค์ : บัญชี 66ชั่วโมง
5606104303   นายกรวิชญ์   เป็งกัน : การเงิน 66ชั่วโมง
5606104325   นายณัฐดนัย   ไชยชนะ : การเงิน 66ชั่วโมง
5606105012   นางสาวจุรีพร   ตารัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5606105336   นางสาวธนวรรณ   วงค์หน่อแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5606105351   นางสาวพรนิภา   จีนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5606105387   นายอดิศักดิ์   ไชยตีฆะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5609101308   นายกฤษกร   นันทนพิบูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5609101437   นายสาคร   สุริยาสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5610101312   นายกิตติกร   ศรีสวัสดิ์ : การประมง 66ชั่วโมง
5610101366   นายพงษ์สวัสดิ์   แสงงาม : การประมง 66ชั่วโมง
5612101361   นายภูวดล   พุทธศาส : เศรษฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5612101385   นายศุภชัย   บ้านเรือน : เศรษฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5612106346   นางสาวเปรมฤดี   บุญเสนอ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5612106360   นางสาวโยธกา   ศรียา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5614101304   นางสาวกฤษฎิ์ณิชา   แสงดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 66ชั่วโมง
5615123314   นายขจรเกียรติ   ท้าวติ๊บ : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 66ชั่วโมง
5619102519   นายวทัญญู   สุวรรณเลขา : ภูมิสถาปัตยกรรม 66ชั่วโมง
5622101311   นายขจรเกียรติ   ทุมมาศ : สัตวศาสตร์ 66ชั่วโมง
5622101328   นางสาวณัฐชยา   ปงสุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 66ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 66ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 66ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 66ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5701101014   นางสาวนารีรัตน์   เณรอยู่ : พืชไร่ 66ชั่วโมง
5701102390   นายปิยะพงษ์   ชัยศรีรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5701102416   นายภูริณัฐ   เพชรวีระ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 66ชั่วโมง
5701125325   นางสาวพรพิมล   โคตรภูเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 66ชั่วโมง
5701125335   นางสาวศิรินภา   ขาขันมะณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 66ชั่วโมง
5701125344   นางสาวหทัยชนก   มีทวี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 66ชั่วโมง
5703101334   นางสาวพจมาน   พรหมงาม : วิศวกรรมเกษตร 66ชั่วโมง
5703102344   นางสาวระวีวรรณ   รุ่งอรุณ : วิศวกรรมอาหาร 66ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 66ชั่วโมง
5703104331   นายอดิศักดิ์   ฟองจันทร์ตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 66ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 66ชั่วโมง
5705101307   นางสาวกอบแก้ว   เพ็ชรนิล : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705101332   นายทศวรรษ   รุ่งเรือง : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705101372   นายพีระวัฒน์   สังข์เรือง : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5705104398   นางสาวสาวิตรี   ฟูจุมปา : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5705104401   นายสุธิรักษ์   ป๋ากาศ : การบริหารท้องถิ่น 66ชั่วโมง
5705201320   นางสาวณัฐณิชา   สมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705201322   นายณัฐภัทร   สีสุข : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705201325   นางสาวธนัชพร   ใจเงิน : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 66ชั่วโมง
5706101309   นายกันตินันท์   ทาวัน : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101409   นายรัชชานนท์   เศวตวีรภัทร์ : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101412   นายรุจิภาส   ธัมทะมาลา : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101455   นายอดิศร   แปงชิด : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101459   นางสาวอมรรัตน์   กุศล : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706101464   นางสาวอุทิกา   รัตติเจษฎา : การจัดการ 66ชั่วโมง
5706102367   นายณัฐวัตร   ธัญญสิทธิ์ : การตลาด 66ชั่วโมง
5706102382   นายธันพิสิษฐ์   อินทวงค์ : การตลาด 66ชั่วโมง
5706102387   นายนนทกร   นันไชย : การตลาด 66ชั่วโมง
5706102434   นายฤทธิเกียรติ   อินต๊ะแสน : การตลาด 66ชั่วโมง
5706102462   นายสุทธานนท์   เวชกิจ : การตลาด 66ชั่วโมง
5706102486   นายประสบชัย   ศิริมงคล : การตลาด 66ชั่วโมง
5706103304   นางสาวกมลทิพย์   เมืองเลน : บัญชี 66ชั่วโมง
5706103362   นายนัฐพล   สุนทร : บัญชี 66ชั่วโมง
5706103364   นายนิติพงศ์   พอจิต : บัญชี 66ชั่วโมง
5706103388   นายพิทักษ์   กันทยา : บัญชี 66ชั่วโมง
5706103394   นางสาวภัทราพร   เมืองอินทร์ : บัญชี 66ชั่วโมง
5706103398   นางสาวมธุรินทร์   วงศาโรจน์ : บัญชี 66ชั่วโมง
5706104375   นายธนกฤต   ลาภจรัสแสงโรจน์ : การเงิน 66ชั่วโมง
5706104450   นายภาคภูมิ   บรรเลงเสนาะ : การเงิน 66ชั่วโมง
5706105395   นายวิศรุท   อินต๊ะยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 66ชั่วโมง
5709101356   นางสาวเปมิกา   รุ่งทวีกานต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5709101357   นายพงษ์วศิษฎ์   เขียวสะอาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5709101391   นางสาวศิรประภา   กาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 66ชั่วโมง
5710101310   นายกิตติพงษ์   พันหล้อ : การประมง 66ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 66ชั่วโมง
5710101399   นางสาวสิริพรพรรณ   พิมพ์ดีด : การประมง 66ชั่วโมง
5710101416   นายอภินัช   พงษ์เชี่ยว : การประมง 66ชั่วโมง
5712102346   นางสาวนิศารัตน์   จันบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5712102402   นางสาวอัญชรินทร์   เอี่ยมสืบทับ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 66ชั่วโมง
5712106323   นางสาวชนานันท์   จันทร์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5712106337   นายธนบวร   จันทพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66ชั่วโมง
5712304006   นางสาวรุ้งตะวัน   หน่อพรหม : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 66ชั่วโมง
5712304007   นางสาวกนกวรรณ   โลหะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 66ชั่วโมง
5712304008   นางสาวขวัญชนก   โสสุด : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 66ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 66ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 66ชั่วโมง
5714102326   นายนนธกร   ดวงต๋า : ภาษาอังกฤษ 66ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 66ชั่วโมง
5715123377   นางสาวราตรี   วิชาจารย์ : พลังงานทดแทน 66ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 66ชั่วโมง
5722101377   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ 66ชั่วโมง
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แจ้งความจำนงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกมี เพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสามััคคี และความมีวินัยของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักมองเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 234  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 136 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   136 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักกีฬาได้ประสบการณ์ในการแข่งขัน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล