โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 09/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/01/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 35  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 65 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังความเป็นผู้นำ และเพื่อให้เด็กนักศึกษาได้รับความรู้ กฎระเบียบของสังคมที่ถูกต้อง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ในคณะ และมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม หรือการเรียนการสอนต่าง ๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล