โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านสถิติการทดลองสำหรับศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 30/07/2555 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2555 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
45101507   นางสาวสุนิสา   ยังเหล็ก : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5401102335   นายเฉลิมพร   ปานสอาด : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 12ชั่วโมง
5401126306   นางสาวจตุพร   ไร่พุทธา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5401126310   นายเทพสกล   กันทะวัง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5401126320   นายศุภณัฐ   สุกแสง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5401126322   นายสัตยา   มั่นคง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5401126328   นายอาชาครินทร์   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล