กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 28/08/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นศึกษาเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากที่ได้รับในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดโครงการ "สืบฮีต ต๋ามฮอย ป๋าเวณี สัตวศาสตร์" ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   3000 บาท
มูลค่ารายรับ   3000 บาท
ค่าใช้จ่าย 3000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   3000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล