โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11

วันที่เริ่มต้น 02/12/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น ในปี 2556 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11 นั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 11 สถาบัน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมหลักเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล