โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 41

วันที่เริ่มต้น 04/06/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยบูรพา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 8 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   8 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา และมีโอกาสเข้าชมการแสดงดนตรีไทยที่หลากหลาย และได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาค
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล