โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 09/04/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/05/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมานับไม่ถ้วน และในภาคเรียนที่ 2/2557 คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนกว่า 270 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการปัจฉิมเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 270 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 15000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล