โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดย วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 05/01/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123328   นางสาวฉัตรฑริกา   คำลือ : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123353   นางสาวนิจวรีย์   น่วมศิริ : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123357   นางสาวบุษยา   มุตต๊ะ : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123379   นางสาวมณีวรรณ   ทองฝอย : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
5615123385   นางสาวยุภาพร   ศิริวงค์ : พลังงานทดแทน 7ชั่วโมง
เนื่องจากการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้มีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของทุกปี ทางหน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและหน่วยงานได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และมอบความสุข มอบความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสร้างความบันเทิง ความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
ประการหนึ่งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการสร้างไมตรีระหว่างนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึ่งประสงค์เก่ง ดีและมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล