กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 01/07/2557 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 11:30
สถานที่จัด วัดห้วยเกี๋ยง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังขนบธรรมเนียน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   46 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล