โครงการวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 03/01/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2557 เวลา 12:00
สถานที่จัด ลานปูน ณ สนามอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้มีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของทุกปี ทางหน่วยงานวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและหน่วยงานได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมดีๆและมอบความสุข มอบความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสร้างความบันเทิง ความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประการหนึ่งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการสร้างมิตรไมตรีระหว่างนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตพึ่งประสงค์เก่ง ดีและมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล