โครงการปัจฉิมนิเทศนักคึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 19/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร้อมออกไปส่โลกการทำงาน หรือแม้กระทั้งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผ้อื่นอย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็จในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสงคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล