โครงการสานฝันปันน้ำใจ ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 23/10/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/10/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความรู้และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ หากมีผู้ที่กำลังศึกษาแต่สถานที่ในการศึกษาไม่เอื้ออำนวย หรือไม่พร้อมที่จะรองรับความต้องการของบุคคลเหล่านั้นก็อาจส่งผลเสียต่อผู้ที่กำลังศึกษาหรือต่อสถานศึกษาด้วยก็ได้
ดังนั้น คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในส่วนนี้ จึงได้จัดตั้งโครงการ ค่าย สานฝันปันน้ำใจ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสและเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 125 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   125 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   15000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 15000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล