โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพมัคคุเทศก์มืออาชีพ

วันที่เริ่มต้น 06/09/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดพฤติกรรมและท่าทีของบุคคลอื่นๆ ต่อตัวเราผู้ที่มีบุคลิกภาพดีนับว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากผู้อื่นในกิจการทั้งปวง บุคลิกภาพนั้นรวมถึงการแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อีกทั้งการมีมารยาทในพิธีการสมาคมต่าง ๆ อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพราะการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการได้รับการยอมรับจากสังคมก็มีความสําคัญโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาจะต้องมีแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนักศึกษาทั้งทางด้านที่เกี่ยวกับสายงานในอนาคตโดยตรง รวมถึงทักษะด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นอกจากนั้นก็ยังต้องพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นา รู้จักคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะด้านอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิหลังสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะสายงายบริการหรืองานมัคคุเทศก์ ดังนั้นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถประกอบวิชาชีพและสร้างงานได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนำนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มที่จะไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจเข้ารวมโครงการ จำนวน 100 คน มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร และอาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล