โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 11/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วมีทีมงานในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรของตนให้ก้าวหน้าร่วมกันและการคัดสรรผู้มาเป็นตัวแทนองค์กรนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความตั้งใจเสียสละ มีความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อส่วนรวมและอยู่บนหลักประชาธิปไตย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ปฏิบัติหน้าที่และทำภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2557 ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงต้องมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมาสานต่อภารกิจ และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป โดยจะจัดการเลือกตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 1000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล