โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 04/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มนุษย์ทุกคนล้วนต้องเกิดการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังเช่นนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างทั้งในส่วนของพื้นฐานการเรียนรู้ การเข้าสังคมและการใช้ชีวิต ต้องมีการปรับตัวใหม่เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งรุ่นพี่ เพื่อนนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้มีความสามารถใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนและพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุขภายใต้ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ และทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้พบปะพูดคุย ได้ทำความรู้จัก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ และยังเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์อันดีงานให้แก่กันทั้งสองฝ่าย เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาแล้วยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   450 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล