โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 04/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้ทางการศึกษาแก่เยาวชนและผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์และอนาคตต่อสังคม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยหลักวิชาการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติหรือแสดงออกในด้านการรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ในทางที่ถูกต้องและดีงาม เพื่อจะได้สืบสานไปสู่ชั่วยุคชั่วสมัยในภายภาคหน้าต่อไป มหาวิทยาลัย มีหนึ่งภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองตลอดไป งานดนตรีและนันทนาการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงออกในการแสดงผลงานของนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตด้วยศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่จะนำไปสู่การสร้างคุณภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล