โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 10/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/01/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของเด็กว่าเป็นอย่างไร เราจึงต้องให้ความสำคัญแก่เด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะจากค่านิยม 12 ประการ ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบให้แก่เหล่าทหาร กำลังพล และประชาชน ให้ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับสังคมไทย พร้อมทั้งให้โรงเรียนนำค่านิยม 12 ประการดังกล่าวมาให้เด็กได้ท่องและนำไปปฏิบัติตามนั้น กระทรวงศึกษาธิการก็ตอบรับนโยบายทันที โดยนำค่านิยมดังกล่าว ปรับเป็นบทกลอนอาขยาน พร้อมมอบให้สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งบทกลอนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเริ่มต้นสอนนักเรียนให้ท่องจำ และนำไปปฏิบัติตาม โดยกลอนค่านิยม 12 ประการมีดังนี้ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ /สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ /สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา /ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ /หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา /เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา /แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย /เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส /สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ /สิบเอ็ดต้อง เข็มแข็ง ทั้งกายใจ /สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   3000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 3000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้รับการตอบรับจากเด็กที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล