โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฝึกทักษะว่ายน้ำ"

วันที่เริ่มต้น 27/04/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 27/04/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105397   นายสุริยาวุธ   บัวผัด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5706103436   นายศิริชัย   สายคำวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103474   นายอนุภัทร   แซ่ทอร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5710101410   นางสาวหทัยชนก   อินสม : การประมง 3ชั่วโมง
5715123324   นายชัยธวัช   แก้วเมือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123343   นายธเนศ   จิระปาน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123346   นายนฤพนธ์   วันชูเพลา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123352   นายเบญจพล   แก้วยา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123360   นายพัชรพล   เปาป้อ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123383   นายวรุตม์   คำมูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123403   นายศุภชัย   ลาดหอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123414   นายอดิเทพ   ไชยขันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123415   นายอนุสรณ์   รุ่งเรือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123424   นายเอกภพ   เขียวดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล