โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 06/03/2558 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2558 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้จริง รู้กว้าง รู้ไกล รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักการหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติและอุดมการณ์ที่ดีในวิชาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคลากรต้องทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล รวมทั้งการชี้แนะ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม หรือไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษาให้เกิดความกระจ่าง เข้าใจชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติตนในไปแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการควบคุมดูแลความประพฤติ และภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยดี ซึ่งการพัฒนานักศึกษาใหม่นั้น จะส่งผลดีในระยะยาว กล่าวคือ นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด แนะนำวิธีปฏิบัติตนต่างๆ ให้กับรุ่นน้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะจากรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่นั้น เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม รู้จักสรรค์สร้างอย่างสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับรุ่นน้องได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   12000 บาท
มูลค่ารายรับ   12000 บาท
ค่าใช้จ่าย 12000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   12000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล