โครงการเข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 02/10/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลเมืองเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยวันขึ้น 15 ค่ำของเดือนพฤษจิกายน จะเป็นวันลอยกระทงในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่และจัดการประกวดแข่งขันกระทงใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอันเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร นักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงและรูปแบบขบวนในการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล