โครงการบำเพ็ญประโยชน์และชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 24/01/2558 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2558 เวลา 15:30
สถานที่จัด โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และชุมชนสัมพันธ์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี การสร้างจิตอาสา ส่งเสริมความมีน้ำใจ ความรักความสามัคคีและปลูกฝังความรักท้องถิ่นและชุมชนบ้านเกิดของตน โดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและรับประโยชน์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึก จิตอาสา ในการพัฒนาตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   121 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์และชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล