โครงการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 31/07/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ความสำคัญต่อการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รวมถึงบริการหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงกำหนดให้มีการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา ในด้านต่างๆ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา การพบปะนักศึกษาในความดูแล จะเป็นการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียนหรือด้านอื่นๆ ที่นักศึกษามีปัญหา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ได้รับแนวทางการสำหรับการประกอบอาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายในอนาคต ในส่วนของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความคุ้ยเคยกับสถาบัน และคณะของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เล็งเห็นได้รับให้สาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อม สำหรับวางแนวทางในการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถตั้งเป้าหมายการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เสร็จสิ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล