โครงการชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 13/09/2557 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรม/โครงการชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนถึงคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมโครงการชวนน้องทำบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เสร็จสิ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล