โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556
-
วันที่เริ่มต้น 17/07/2556 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 17/07/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด วัดชมพูนุท (วังป้อง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เสมอขวัญ ตันติกุล วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ ในการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนั้น สามารถสื่อออกมาในรูปของกิจกรรมได้หลายรูปแบบ ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเลือกหรือตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมในหลายๆ รูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่สืบไป และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในคณะฯ คือกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในช่วงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญ ที่วัด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การร่วมกันถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ให้อยู่ได้ตลอด 3 เดือน ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ วัดชมพูนุท (วังป้อง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 98 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล