โครงการพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 18/07/2556 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 18/07/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีกำหนดการจัดพิธีไหว้ครู สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากอาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 280 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   279 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   3000 บาท
มูลค่ารายรับ   3000 บาท
ค่าใช้จ่าย 3000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   3000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้ง ยังได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและขอพรจากครูอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล