โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 30/05/2556 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้อง ศร 201-1 อาคาร 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ในช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนและทุนการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ได้เข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   279 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   7800 บาท
มูลค่ารายรับ   7800 บาท
ค่าใช้จ่าย 7800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   7800 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ ไตรแสง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนและทุนการศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยอาจารย์ พสุนิต สารมาศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และการบรรยายเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก เข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนและทุนการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล