โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2558 ( "สุขทุกที่ ที่มีธรรม" โดยพระพยอม กัลยาโณ)

วันที่เริ่มต้น 15/03/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต สร้งสังคมแห่งความเอื้ออาทร ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมี พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เป้นองค์บรรยายธรรมในหัวข้อ "สุขทุกทีี่ ที่มีธรรม" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล