โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558 (พื้นที่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม)
-
วันที่เริ่มต้น 01/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนบทบาทมหาวิทยาลัยต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น การพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ คือ สร้างความแข็งแกร่งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย
ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างปี 2554-2558 นโยบายที่ 5 ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปสอดคล้องกับนโยบายที่ 9 ด้านชุนชนและสิ่งแวดล้อม การวางบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำ ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน เริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นสีเขียว มหาวิทยาลัยนิเวศ และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและเป็นชุมชนนิเวศน่าอยู่ รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยที่มหาวิทยาแม่โจ้สามารถออกเอกสารเพื่อรองรับความพร้อมของบัณฑิตทุกคนว่าได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คณะทำงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง พื้นที่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ปีที่ 2 จึงได้มองเห็นถึงความสำคัญของทีมทำงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานโคราง ซึ่งมีนักศึกษาจาก 2 คณะ และ 1 วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และเป็นทบทวนองค์ความรู้หลังจากที่นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำการปรับปรุงการทำงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง พื้นที่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   7000 บาท
มูลค่ารายรับ   6900 บาท
ค่าใช้จ่าย 6900 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   6900 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล