โครงการการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่เริ่มต้น 06/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401105312   นายเจนภพ   แสงขัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501101029   นางสาวเพชรรัตน์   ตีระกิจวัฒนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101347   นางสาวพวงผกา   เกิดทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501102319   นางสาวกิติญาพร   อ่อนสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102323   นางสาวคนึงนิตย์   เชื้อบุญจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102339   นางสาวชลลดา   หอมรักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102363   นายธนกฤช   ปฐมนุพงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102388   นายบุญชื่น   สวัสดิ์สัมพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102452   นายศรราม   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102453   นายศรศรี   ยอดสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102470   นางสาวสราลี   จำนงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501113307   นางสาวจิราภรณ์   ตุ้ยอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5501113314   นางสาวทวินตรา   พึ่งดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5501113332   นางสาวศรัณยา   ปัญญายืน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5501113344   นางสาวอังคณา   สมศักดิ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5501122008   นางสาวจินตหรา   พรมบัวภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501122024   นายพงษ์พัฒน์   แก้วพะเนาว์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501122053   ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์   เทพรักษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124336   นางสาวสุพรรณี   อัครโกษิตย์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501125302   นางสาวกุลช์ชัชญาญ์   หาญกล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501125315   นายทรงพร   นันตา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501125322   นางสาวนิติญา   สมัยกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501125327   นางสาวปัทมา   สมศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501125335   นางสาวรัชดาภรณ์   หอมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126339   นางสาวเสาวลักษณ์   จิตต์สุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล