โครงการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9

วันที่เริ่มต้น 21/04/2556 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 21/04/2556 เวลา 19:00
สถานที่จัด ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อรทัย จันต๊ะมงคล คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
อรชร ศรีดวงแก้ว คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างในสังคม จึงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตศิลปะ วัฒนธรรมของชาวล้านนา กลองหลวงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่เก่าแก่อีกชนิดหนึ่ง เป็นศิลปะทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมล้านนาไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งเครื่องดนตรีชนิดนี้แสดงออกถึงความสามารถทางเชิงช่างของคนโบราณ ที่นำไม้มาทำเป็นกลองเพื่อเป็นการประกอบการบรรเลงดนตรีของคนไทยล้านนา นับเป็นเครื่องดนตรีที่ยิ่งใหญ่ อลังการ แทบจะพูดได้ว่าไม่มีชนชาติใดทำได้ ชาวล้านนามีประเพณีการตีกลองหลวงในงานพิธีสำคัญและงานรื่นเริงต่างๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมกลองหลวงล้านนาไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณาจัดการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยขึ้นโดยเอากลองหลวงที่มีอยู่ในเขตภาคเหนือมาร่วมประกวด และเห็นว่าขบวนแห่แบบศิลปล้านนาไทยนั้น เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะชาวล้านนามีขบวนแห่ที่สวยงามในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่ครัวทาน แห่ลูกแก้ว สิ่งประกอบในขบวนแห่นั้น แสดงถึงศิลปะอันสวยงามมีคุณค่าควรอนุรักษ์และนำออกมาเผยแพร่ต่อคนรุ่นใหม่ โดยประกอบด้วยธงทิว ตุงชัย ต้นหมาก ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมทั้งการแข่งขันฟ้อนพื้นเมือง ซึ่งการจัดการแข่งขันแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยและการฟ้อนเล็บพื้นเมืองแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไป ตลอดจนสร้างจุดสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่
จึงเห็นเป็นการสมควรจัดการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9 และการแข่งขันฟ้อนเล็บพื้นเมืองทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ให้เป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่เกษตรกรไทย และวัดวาอารามต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   236400 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 236400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 21 เมษายน 2556 จัดกิจกรรมแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
มีจำนวนกลองหลวงที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นจำนวน 30 ทีม และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาชมการแข่งขันกลองหลวงเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน อีกทั้ง ทอดส์ ทองดี ได้ติดต่อทีมกลองหลวง เข้าร่วมแข่งขันงานเทศกาลโคมนานาชาติ ถือเป็นเครือข่ายการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาด้านการดนตรี(กลองหลวง) ให้ยังคงอยู่ โดยการจัดแข่งขัน เป็นระยะๆ ทุกๆปี
- บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร และบุคลากรหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน สานสัมพันธ์จากการจัดกิจกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
- ทีมงานได้ฝึกประสบการณ์ การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกและภายในคณะ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล