ปัจฉิมนิเทศ รหัส53 55_คณะผลิตกรรมการเกษตร 25ก.พ.2557(04627)

วันที่เริ่มต้น 25/02/2557 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 25/02/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิต์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ เข้ารับฟังสาระสำคัญของการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   542 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
- มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ จำนวน 542 คน
- ผู้ประกอบการ เข้ามาให้คำแนะนำนักศึกษา ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
พร้อมนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน จำนวน 9 บริษัท

โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย
อ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บรรยายพิเศษ 3 เรื่อง คือ
1. "การใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย" โดย พล.ต.ต.กริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
2. “ทำอย่างไรถึงจะเป็นเถ้าแก่น้อย“ โดยคุณสุรพจน์ นิมานนท์ ,
3. "ชีวิตเด็กเกษตรสู่การทำงานที่มั่นคง" โดยคุณทองย้อย บัวศรี

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิต์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล