ปัจฉิมนิเทศ รหัส53 55_คณะผลิตกรรมการเกษตร 25ก.พ.2557(04627)

วันที่เริ่มต้น 25/02/2557 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 25/02/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิต์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ เข้ารับฟังสาระสำคัญของการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   542 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
- มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ จำนวน 542 คน
- ผู้ประกอบการ เข้ามาให้คำแนะนำนักศึกษา ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
พร้อมนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน จำนวน 9 บริษัท

โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย
อ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บรรยายพิเศษ 3 เรื่อง คือ
1. "การใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย" โดย พล.ต.ต.กริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
2. “ทำอย่างไรถึงจะเป็นเถ้าแก่น้อย“ โดยคุณสุรพจน์ นิมานนท์ ,
3. "ชีวิตเด็กเกษตรสู่การทำงานที่มั่นคง" โดยคุณทองย้อย บัวศรี

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิต์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล