กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asia Leaders Initiative (YSEALI) ณ กงศุลใหญ่สหัฐฯ เชียงใหม่
Young Southeast Asia Leaders Initiative(YSEALI)
วันที่เริ่มต้น 27/02/2558 เวลา 17:30 วันที่สิ้นสุด 27/02/2558 เวลา 20:00
สถานที่จัด กงศุลใหญ่สหัฐฯ เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กงศุลใหญ่สหัฐฯ เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาสู่สากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 8 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   8 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.ผู้นำนักศึกษาได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ในเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล
2.เป็นการเปิดตัวโครงการที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนผู้นำนักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล