กิจกรรมเข้าบันทึกเทปรายการ ในโครงการ "ปั้นฝันเดอะบัณฑิต"
-
วันที่เริ่มต้น 09/02/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 09/02/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยของท่านเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการให้เป็น 1 ใน 6 โครงการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ออกอากาศทางช่อง Now 26 ทุกวันเสาร์ เวลา 15:30 – 16:30 น. ในเดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 นั้น
ขอเรียนว่า รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิตได้ดาเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว จึงขอเชิญอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ อาคารเนชั่น กรุงเทพฯ ตามกาหนดการในเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 จักขอบคุณมาก
อนึ่ง ผู้จัดกิจกรรมจะอานวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พักจานวน 1 คืน (สาหรับอาจารย์ 1 ท่าน และนิสิตนักศึกษา 5 ท่าน จากทีมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด) และค่าเดินทางทีมละ 5,000 บาท พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   5000 บาท
ค่าใช้จ่าย 17880 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   17880 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.นักศึกษาชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ผ่านการพิจารณาการผ่านการสนับสนุนโครงการ 6 ทีมสุดท้ายในโครงการ "ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต" เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
2.ได้รับการคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนำผลการดำเนินงานโครงการไปขยายผลต่อให้เกิดผลงานพัฒนาชุมชนต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมให้คำแนะนำทีม
3.นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปรายการ "ปั้นฝันเดอะบัณฑิต" โดยได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำการบันทึกเทปความรู้สึกต่อการจัดทำรายการ "ปั้นฝันเดอะบัณฑิต" และ การทำโครงการของทั้ง 6 ทีม พร้อมทั้งทำการโหวดความนิยมของโครงการทั้ง 6 ทีมเพื่อนำทีมที่ได้คะแนนสูงสุดไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งผลการโหวด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คะแนนสูงสุด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล