กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2
-
วันที่เริ่มต้น 14/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จากัด จัดกิจกรรมการประกวดโครงการกระทิงแดง U project ปี2 ขึ้น โดยให้นิสิต นักศึกษาส่งใบสมัครและร่างรายละเอียดโครงการเข้ามาร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 4 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาการศึกษา สาขาการแพทย์และสาธารณสุข และสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการที่ผ่านเข้ารอบแรกจะมีทั้งสิ้น 20 โครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็นสาขาละ 5 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ขณะนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกใบสมัครและร่างรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการของท่านเป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 20 โครงการ เพราะเป็นโครงการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการดาเนินโครงงาน และกิจกรรมเป็นที่น่าสนใจต่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไปได้
ทางโครงการกระทิงแดง U Project จึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อต้องการให้นิสิต นักศึกษาเอาความรู้ที่ได้จากวิทยากร มาปรับปรุงโครงการแล้วส่งกลับมาประกวดเพื่อตัดสินรอบชนะเลิศแต่ละสาขาอีกครั้ง โดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติมีความประสงค์ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน ตัวแทนนิสิต นักศึกษาในโครงการ 4 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 8 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   8 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.นักศึกษาชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผ่านการพิจารณาการให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์โครงการในโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2 โดยมีทีมที่ผ่านการเข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม แบ่งเป็น 4 กลุ่มการประกวด
2.ตัวแทนนักศึกษาชมรมรากแก้วเข้านำเสนอโครงการพลังกสิกรรม ตอ่คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นทีมที่ 5 ในกลุมโครงการด้ายเกษตรกรรม ในโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2
3. คณะกรรมการได้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการของแต่และทีม และให้แต่ละทีมกลับมาดำเนินการปรับปรุงโครงการให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ เพื่อส่งให้กลับไปยังโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เพื่อทำการพิจารณาโครงการชนะเลิศ และจะได้มีการมอบรางวัลโครงการชนะเลิศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล