โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556
-
วันที่เริ่มต้น 10/11/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กว่า 28 สถาบัน ได้จัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา และเพื่อช่วยเผยแพร่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งยังให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแก่บุคคลที่สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้คิดค้นพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น เครื่องมือทางด้านการเกษตรกรรม เครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการเผยแพร่ แสดงถึงความสามารถของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมที่ได้คิดค้นอุปกรณ์ใหม่อีกด้วย และยังมีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความกล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเกมการแข่งขันทางด้านวิชาการ
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก สนวท. จำนวน 28 สถาบัน จากสถาบันที่ทำการเปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละสถาบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามแต่ความถนัดของแต่ละสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี จึงมีการจัดนิทรรศการ แข่งขัน แสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการนำเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สนใจ
โดยการจัดโครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งใน 28 สถาบัน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล