โครงการกีฬาสโมสรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
-
วันที่เริ่มต้น 09/11/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/11/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาตามความสนใจ อีกทั้งยังส่งผลทำให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   193 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสโมสรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคปีการศึกษา 2556 โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมเป็น วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 193 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล