โครงการกำกับดูแลอาหารในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 04/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการมาทุกปีและติดต่อกันเป็นเวลานานแล้ว กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างความมีระเบียบวินัย เข้าในอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและทั้ง 2 วิทยาเขตมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาทั้งรุ่น ซึ่งในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการของนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเลี้ยงอาหารตั้งแต่ขันโตก อาหารมื้อประจำวันทั้ง 3 มือ ขนมและนมตลอดทั้ง 7 วัน ซึ่งกิจกรรมดูแลอาหารได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางอาหารมาตลอดทุกปี ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องอาหาร การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้กระทำแต่เพียงนักศึกษาในชั้นปี 2 เท่านั้น แต่ได้รับความช่วยเหลือ กลั่นกรอง ให้คำปรึกษา และร่วมแรงกายและใจจากรุ่นพี่ปี 3 และ 4 อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมาประยุกต์โดยสอดส่องความบกพร่องของอาหาร เพื่อป้องกันมิให้อาหารที่ด้อยคุณภาพส่งถีงผู้บริโภค กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก ตลอดจนช่วยป้องกันอาหารที่อาจเป็นพิษส่งถึงนักศึกษาใหม่ อันจะทำให้น้องใหม่ท่้้องเสียเกิดภาพลักษณ๋์ที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   78 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2557 ณ อาคารเทิดกสิกร อาคารศูนย์กาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งเชียงใหม่และแพร่มาประชุมร่วมกัน วางแผนการทำงานและปรับแผนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม นักศึกษาต้องมาปฏิบัติงานตั้งแต่ 4.00 น. แล้วเสร็จเวลา 18.00 น. จากนั้นนักศึกษาทุกคนต้องมาประชุม เพื่อรายงานข้อบกพร่องของร้านค้าและสรุปผลในแต่ละวัน ในการนี้นักศึกษาผู้ปฏิบัติการ รุ่นพี่ และอาจารย์ให้ความเห็น เสนอแนะวิธี ป้องกันและแก้ไข ให้สอดคล้องการทำงานตาม PDCA
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล