โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่เริ่มต้น 03/12/2557 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 03/12/2557 เวลา 14:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มัลลิกา ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้ตลาดแรงงานต่างๆ ... ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานของนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดทา ... เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มและปรับให้เข้ากับตลาดแรงงานในปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 46 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   44 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล