โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสัตวศาสตร์รักษ์สะอาด ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 09/08/2557 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2557 เวลา 12:00
สถานที่จัด ที่ว่าการอำเภอสันทราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5622101001   นางสาวกมลชนก   กินดุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101002   นางสาวกมลวรรณ   ปัญญาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101003   นายกฤษติญา   มีชัยโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101004   นายคมกริช   ปันตุ้ย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101005   นางสาวจิรามล   วงค์หล้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101006   นางสาวธิดา   เกษมธีรญาณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101007   นางสาวนัฐณี   โสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101008   นายบุญนำ   กิจจาคีรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101009   นายภาณุเดช   ศรีบุญมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101010   นางสาวรัญจวน   ขันตี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101011   นางสาวรัตติภรณ์   ไชยชะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101012   นางสาววัชราภรณ์   วินทะวุฒิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101013   นายวีระพงศ์   บุญโต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101014   นายสมยศ   เมยกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101015   นายสรรพวิชญ์   สุขเชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101016   นางสาวอภิรดี   นาคสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101017   นางสาวอารีย์   พูลสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101018   นางสาวอุไรพร   ส่วยลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101301   นางสาวกมลชนก   พันธ์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101304   นางสาวกรรณิการ์   ปานปุย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101305   นายกล้าณรงค์   ศรียาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101306   นางสาวกษมภรณ์   เถาว์ทิพย์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101308   นายกิตติศักดิ์   ศิริสลุง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101309   นายเกรียงไกร   ฐิติวงศ์เกษมสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101311   นายขจรเกียรติ   ทุมมาศ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101312   นายคุณากร   จอมมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101313   นางสาวแคทลียา   สายวงค์ฝั้น : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101314   นายธรินทร์ภัทร   จิรศักดิ์ชัยกร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101315   นางสาวจิระนันท์   รื่นภาคเพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101316   นางสาวจิราพักตร์   เบ็งผา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทุ่มขำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101322   นายเจษฎา   นพคุณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101328   นางสาวณัฐชยา   ปงสุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101329   นางสาวณัฐสุดา   ชนะญาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101331   นางสาวดาริน   ถาปินตา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101332   นายดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101333   นายทนงศักดิ์   โมธรรม : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101337   นายธนวัต   พิทักษ์อโณทัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101342   นางสาวนภาพร   สอนสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101344   นางสาวนวพร   วงศ์ศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101345   นางสาวนวภรณ์   วรรณก้อน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101347   นางสาวนิตยา   พงษ์พิมาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101348   นางสาวนิธิมา   สิทธิวงศ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101350   นางสาวนิอร   เนตรสกาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101352   นางสาวบุญญรัตน์   เดชเรืองศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101353   นายบุญรักษา   ทุนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101356   นางสาวเบญญพร   มันห้วย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101358   นางสาวปนัดดา   แสงมีอานุภาพ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101361   นางสาวปิยะมณี   ภูมิวนาดอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101362   นางสาวปิยะวดี   คำแปง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101366   นายพัชรพล   จันทขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101367   นางสาวพัชรินทร์   บูญเล็ก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101372   นางสาวภัทราภรณ์   ราสี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101376   นางสาวมิโฮ   บุญนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101378   นางสาวระพีพรรณ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101379   นางสาวริสา   จาปัญญะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101380   นางสาวลลิตา   โคตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101381   นางสาววชิรญาณ   กลยนีย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101384   นางสาววิชุดา   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101385   นายวิทวัส   ตันคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101386   นางสาววิมลรัตน์   ไกลถิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101388   นายศรัณธร   จักษุดุลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101393   นางสาวศิโรรัตน์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101394   นางสาวศุภนิดา   ขัตติยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101396   นางสาวสรัชญา   โสภาคดิษฐ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101397   นายสันติภาพ   แสงศรีจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101398   นายสิทธิพงษ์   แขวงเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101399   นายสิทธิรักษ์   มีสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101401   นางสาวสุทธิลักษณ์   จงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101402   นายสุทธิแสน   เสนาะโสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101403   นางสาวสุภัสสรา   ทองเปลว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101404   นางสาวสุวารีย์   สังฆวดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101405   นางสาวอภิชญา   ชาวแหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101406   นางสาวอภิษฎี   คงได้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101407   นางสาวอรนิภา   ทะระมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101408   นายอรรณพ   ศิริบุรี : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101409   นายอรรถพล   ยะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101410   นางสาวอรวรรณ   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101412   นางสาวอัญธิกา   มะหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101413   นางสาวอัฐมณี   อินดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101415   นายอัสนี   กองบุตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101417   นางสาวอารีญา   ลันด์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101418   นายเอเซีย   กีรติเรขา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101419   นางสาวเอมอร   ระมั่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102001   นางสาวกาญวิภา   ไม้หนองกอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102002   นายจักรกริช   ขรพัตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102003   นายจันทร์   แซ่จาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102004   นายจิรายุส   ธนสุนทรวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102005   นายจีรพัฒน์   ทองอ่ำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102006   นายจุมพล   โสขุมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102007   นางสาวชลดา   แพงสา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102008   นายชัยพร   แซ่ย้าง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102009   นายณัฏฐนิช   ไทยบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102010   นางสาวนาตยา   หอยแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102011   นายนิชาติ   กรรไตรมาศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102012   นางสาวปนัสยา   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102013   นายประทีป   ไพศาลพงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102014   นายปรีชา   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102015   นายพงษ์พัฒน์   พลบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102016   นายพิษณุ   ชุมรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102017   นายภูมิธวัฒน์   บุญญกิติกร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102018   นางสาวยุพา   กวีกิจสุชาดา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102019   นางสาวรุ่งทิวา   กาฬภักดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102020   นายวรท   จันทร์คฤหาสน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102021   นางสาวสมปอง   มุลเทียรทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102022   นายสยมภู   สุนาทัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102023   นายสุรชัย   ธิติพิมาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622102024   นางสาวอรอนงค์   พรมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622103001   นางสาวกมลชนก   ฟองตระกูล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103002   นายกิตติศักดิ์   เดชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103003   นายกิติพงษ์   เหลาบับภา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103004   นางสาวเกสรา   ปะตาทะยัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103005   นายขวัญชัย   เขียวขำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103006   นางสาวจารุวรรณ   สีมาพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103007   นายจิรพงค์   อินทนนท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103008   นายจิรพันธ์   ถามูล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103009   นายจิรายุส   บุญโญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103010   นายชัฐ   วงศ์ต่อม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103011   นายชัยเสถียร   ศิลป์มิตรภาพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103012   นายณัฐวุฒิ   โชคสัมฤทธิ์ผล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103013   นายณัฐวุฒิ   สุทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103014   นางสาวณิชนันทน์   ปู่แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103015   นายทินกร   ขจรศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103016   นายนฤเบศ   บัวพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103017   นายนัฐวุฒ   อิ่มสิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103018   นางสาวนัยนา   แซ่หยาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103019   นายพงศ์พันธุ์   นันทะศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103020   นายพงษ์เทพ   สองสี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103021   นางสาวพนิดา   ค้ำจุนพนาลี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103022   นายพุฒิพงศ์   คำเฟย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103023   นางสาวรัตติกาล   ขันคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103024   นายวิทวัส   มาจันแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103025   นายวีรพงษ์   ฉุนกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103026   นางสาวศิริพร   ลาวเปียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103027   นายศุภกร   วงษ์ปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103028   นางสาวสุวจีย์   นบชัยสงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103029   นายอภินิหาร   วิมลจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622103030   นายกรวิทย์   พลรักษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622301001   นายกฏษฎา   มาตรคำมี : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301002   นางสาวเกษมณี   ทวีพงษ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301003   นายเฉลิมศักดิ์   ศักดาเพชรศิริ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301004   นางสาวชณุดี   แสบงบาล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301005   นายธนา   สุวรรณภูสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301006   นายรชานนท์   ธนภัทรพงศ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301007   นางสาววรรณิสา   กาทอง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622301008   นางสาวรัตนากร   จันทร์หลวง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622501001   นายบัณฑิต   กีรติการกุล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722301001   นายรักธรรม   พงษ์แก้ว : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722301002   นายอมร   ศรีนำปน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722301003   นางสาวปิยะภรณ์   จิงต๊ะ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722301004   นายพงศกร   แก้วแสนเมือง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ที่รู้จักรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย และสังคม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการ "สัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1200 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 1200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล