โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 10/07/2556 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2556 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประกอบพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1249 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20700 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล