โครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

วันที่เริ่มต้น 18/06/2556 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 30/07/2556 เวลา 21:00
สถานที่จัด หอพักเครือข่ายเอกชน และหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
รัศมี อภิรมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
รัศมี อภิรมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อ ขาย และเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติด ได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว และต่างๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในมหาวิทยาลัย งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในหอพักนักศึกษา ทั้งหอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติดในที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   448 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล