โครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

วันที่เริ่มต้น 18/06/2556 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 30/07/2556 เวลา 21:00
สถานที่จัด หอพักเครือข่ายเอกชน และหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
กองพัฒนานักศึกษา 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อ ขาย และเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติด ได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว และต่างๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในมหาวิทยาลัย งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในหอพักนักศึกษา ทั้งหอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติดในที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   448 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล