กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง“ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 12/09/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  งานดนตรีและนันทนาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วิทชัย สุขเพราะนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนเป็นการนำชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยการส่งนักศึกษาเข้าประกวดร้องเพลงเป็นการบูรณาการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีและนันทนาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 100  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล