โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 01/09/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามสายวิชาที่เรียนเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความถนัด ปัจจุบันนักศึกษาสามารถที่จะเลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยเพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอันส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตาม สายวิชาที่เรียน คือ กราฟิก-เว็บ , วิทยุ-โทรทัศน์ , แอนิเมชั่น เพื่อให้ผลงานที่ผ่านรายงานผลได้แสดงโชว์ความแตกต่างของแต่ละสายวิชาที่เรียน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในผลงานที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการให้กับนักศึกษาและระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล