โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557
-
วันที่เริ่มต้น 11/06/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทัศนคติและอุดมการณ์ที่ดีในวิชาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้นั้น คือ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นการที่ผู้ปกครองและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสพบปะและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ได้รับทราบบทบาทและหน้าที่ที่ต่างฝ่ายพึงมีต่อกัน ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความดีงาม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล