โครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีรินชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 03/09/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 03/09/2557 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสารสเทสและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุคนธร ชำนาญ คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ
(1)การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
(2)การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง จึงจัดให้มี “กิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ” ซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญน้องใหม่ตามประเพณีล้านนา มีการผูกข้อไม้ข้อมือและให้พรต้อนรับน้องใหม่จากคณาจารย์ รุ่นพี่ รวมถึงผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังจัดให้มี “พิธีรินชา” เป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาใหม่ต้องไม่ทำตนดั่งชาล้นถ้วย มีความเต็มใจต่อการให้และการรับรู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อความรู้วิชาการ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันซึ่ง เป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรู้หน้าที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศความคิดสร้างสรรค์การยึดมั่น ความดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล