โครงการวันเด็กแห่งชาติ คณะะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 11/01/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 11/01/2557 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการจัดเป็นเเบบ นิทรรศการ กลุ่มเด็กเเละเยาวชนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเเม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   331 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   4000 บาท
มูลค่ารายรับ   4000 บาท
ค่าใช้จ่าย 4000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   4000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ในการจัดนิทรรศการ เเละนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล