โครงการพัฒนาวินัยนักศึกษา รักษาคุณค่าอัตลักษณ์แม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 02/07/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/07/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
รัศมี อภิรมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ธัญณภัสส์ ใจมุก สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ชิตพงษ์ วงศ์มาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 18ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 18ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 18ชั่วโมง
5508107364   นายวสันต์   สหชัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5508112331   นางสาวภัศราภรณ์   สีดอกบวบ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5509101402   นางสาวปิยะนันท์   เจเถื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5518102323   นางสาวปวริศา   จันทราช : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5601101009   นายเฉลิมชัย   นิลแล้ง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101329   นายธนโชติ   เถื่อนถ้ำ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5601102367   นางสาวธัญญารัตน์   ปวงศรัทธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5601113303   นางสาวกัญญาภัค   ไชยจะโป๊ะ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5601113320   นายทศพร   รอดหลง : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5601125308   นางสาวณัฐชญา   ขันไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5601125318   นางสาวเบญจพร   แสนแพทย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5601125324   นางสาวพรชนก   ทวีมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5601125344   นางสาวอาภาพร   เจ็กกลัด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5601126305   นายชลัมพล   ธนสิทธิโชค : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5601126331   นางสาววนิดา   มนูญญา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5603101349   นายอภิเชษฐ์   ธงรักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5603103319   นางสาวธัญสุดา   ไชยมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5603103327   นางสาวพัชราภรณ์   ชัยวงค์ษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5603105307   นายทิศเทพ   แซ่ลี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 18ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 18ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18ชั่วโมง
5604101344   นางสาวธีร์จุฑา   นาคชลธี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18ชั่วโมง
5604102301   นางสาวกรกนก   บุญชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5604102312   นายฐาปกรณ์   วงศ์รินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5604102333   นางสาวพิลาลักษณ์   กันแลบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5604103335   นายสุทธิพงศ์   พวงทอง : เคมี 18ชั่วโมง
5604103344   นายณฐพร   ชีชะนะ : เคมี 18ชั่วโมง
5604104311   นางสาวนิตยา   อรุณสิทธิ์ : สถิติ 18ชั่วโมง
5604104327   นางสาวภาชฎา   สันติสุขวนา : สถิติ 18ชั่วโมง
5604104343   นายอนุชา   ศรีสุวรรณ : สถิติ 18ชั่วโมง
5604105313   นายเจนณรงค์   ผิวจันทร์ : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
5604105356   นางสาวสุธิตา   วงค์ชัย : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
5604106315   นางสาวธารารัตน์   วงศ์แสนสี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5604106322   นางสาวบุษยามาศ   ยาวิชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5604106324   นายปารัช   เลิศปรีชาสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 18ชั่วโมง
5604107318   นายนราวุฒิ   จันทร์ดี : วัสดุศาสตร์ 18ชั่วโมง
5604108324   นางสาวสุนิสา   เชียงแขก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 18ชั่วโมง
5605101301   นางสาวกฤติยาภรณ์   ประสานสุข : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5605101329   นายณัฐสิทธิ์   คำพุฒ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5605104336   นางสาวธัญวรรณ   บุญเหลือ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605104361   นายพิชญะ   ดวงฟู : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605104367   นายภานุกร   โพธิ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605104376   นางสาวมาริษา   ไชยมงคล : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605104385   นางสาววิภาสินี   สกุลพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605204314   นายณัฏฐนันท์   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605204315   นางสาวณัฐกานต์   จอมเขียว : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5605204321   นายธีรพงษ์   วงศ์มณีวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5606101362   นางสาวนิสากร   จิตจริง : การจัดการ 18ชั่วโมง
5606101364   นางสาวเบญจวรรณ   แสงโฮ่ง : การจัดการ 18ชั่วโมง
5606102434   นายสรรไชย   งามขำ : การตลาด 18ชั่วโมง
5606103050   นายปรีชา   ไชยมูล : บัญชี 18ชั่วโมง
5606103056   นางสาวพัชรินทร์   จันทร์ต๊ะ : บัญชี 18ชั่วโมง
5606103109   นางสาวอมรรัตน์   หมายชม : บัญชี 18ชั่วโมง
5606103110   นางสาวอรณี   ทิพนี : บัญชี 18ชั่วโมง
5606103398   นายวงศธร   เนื่องจำนงค์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5606105018   นางสาวฐนิยา   เครือบุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5606105035   นายวีรพันธ์   เสมอใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5606105048   นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีประดิษฐ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5606105307   นางสาวกรรณิการ์   ชื่นหมี้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5607108343   นางสาวพนิดา   อ่อมแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5608104303   นางสาวจันทกานติ์   มะลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5608104307   นายธนากร   ไชยอักษร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5608104317   นายมงคล   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5608107364   นางสาววนิดา   ไฝเครือ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5608107393   นางสาวอภิญญา   ชุ่มอินถา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5608111328   นางสาวบุษพัตร์   พูหลำ : บัญชี 18ชั่วโมง
5608111354   นางสาวสุวนันท์   ค้าแก้ว : บัญชี 18ชั่วโมง
5608111355   นางสาวสุวิภา   ยางหงษ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5608113302   นายคฤเดช   ป้อกันทัง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5608114320   นางสาวฐิติกานต์   พัฒพร : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
5608115328   นายสุทธิพล   ปิ่นแจ้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 18ชั่วโมง
5609101011   นายกิติศักดิ์   เดชะผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101015   นางสาวจิราพร   บุญตอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101039   นายบัญชา   สุกันทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101040   นางสาวเบญจวรรณ   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101426   นายวิระพงษ์   โตไร่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101442   นางสาวสุญาณี   พยุงยนต : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101443   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5609101446   นายอธิวัฒน์   เอี่ยมวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5610101316   นายคมกริช   แสงชัยสุคนธ์กิจ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101336   นายณัฐพล   นิสัยพราหมณ์ : การประมง 18ชั่วโมง
5610101385   นางสาวรมณีย์   ชำนาญศิลป์ : การประมง 18ชั่วโมง
5612101386   นายสรรปกรณ์   แก้วระหัน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5612101394   นางสาวสุวิมล   ธำรงวงศ์วิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5612101403   นายอุทัยวุฒิ   พงษ์หล้า : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5612102307   นางสาวกัลยา   วงค์จิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102311   นางสาวเขมิกา   ธนธำรงกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102416   นางสาวอริสรา   รากะรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612106366   นางสาวลลิตา   มาตรา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5615123312   นายเกรียงไกร   ม่วงเพ็ชร : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5615123372   นายพิบูลย์   สีคำ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5615123401   นางสาวศิริวรรณ   มโนพันธ์ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5618102344   นายอนุรักษ์   คำหินกอง : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5619101009   นายพิพัฒพงษ์   ตาแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
5619102525   นายเศรษฐกรณ์   ไกรอนันท์สกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
5622101329   นางสาวณัฐสุดา   ชนะญาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
5622101356   นางสาวเบญญพร   มันห้วย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622102004   นายจิรายุส   ธนสุนทรวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622102013   นายประทีป   ไพศาลพงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622102021   นางสาวสมปอง   มุลเทียรทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622102023   นายสุรชัย   ธิติพิมาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5622103009   นายจิรายุส   บุญโญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   130 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   39000 บาท
มูลค่ารายรับ   39000 บาท
ค่าใช้จ่าย 39000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   39000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล