โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 31/07/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องมณีปักษี อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5418102305   นางสาวคธาภรณ์   กองเงินนอก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102314   นางสาวณัฏฐณิชา   สุริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102317   นายณัฐภพ   หลวงโปธา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102318   นายทวีคูณ   ธิมูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102327   นายปฏิพล   จิรกาญจนากุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102328   นายปวริศร์   ไชยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102331   นางสาวพิชญา   วันดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102335   นางสาวรัตนลักษณ์   ปาลิธรรมพัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102345   นายอัมเรศ   ใจเย็น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102302   นางสาวกรณิศ   หินพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102317   นายนุตร   สมบุญพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102319   นายปฏิภาณ   ศรีทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102331   นางสาววชิราพร   ไทยศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102337   นางสาวศศิกาญจน์   ยี่สุ่นแซม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102305   นางสาวจังคนิภา   ฉริยะพงศ์พันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102308   นางสาวเจนจิรา   มณี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102309   นางสาวฉัตรกมล   อินจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102312   นางสาวฐิตินันท์   พันธิแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102313   นางสาวดนิตา   จิรภาศิริสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102321   นางสาวนิภาภรณ์   อินสวรรค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102329   นายรัฐศาสตร์   ทรงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102334   นายศิลกรรณ์   วิสเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   44 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล