โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 31/07/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องมณีปักษี อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5418102305   นางสาวคธาภรณ์   กองเงินนอก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102314   นางสาวณัฏฐณิชา   สุริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102317   นายณัฐภพ   หลวงโปธา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102318   นายทวีคูณ   ธิมูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102327   นายปฏิพล   จิรกาญจนากุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102328   นายปวริศร์   ไชยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102331   นางสาวพิชญา   วันดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102335   นางสาวรัตนลักษณ์   ปาลิธรรมพัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5418102345   นายอัมเรศ   ใจเย็น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102302   นางสาวกรณิศ   หินพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102317   นายนุตร   สมบุญพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102319   นายปฏิภาณ   ศรีทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102331   นางสาววชิราพร   ไทยศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5518102337   นางสาวศศิกาญจน์   ยี่สุ่นแซม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102305   นางสาวจังคนิภา   ฉริยะพงศ์พันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102308   นางสาวเจนจิรา   มณี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102309   นางสาวฉัตรกมล   อินจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102312   นางสาวฐิตินันท์   พันธิแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102313   นางสาวดนิตา   จิรภาศิริสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102321   นางสาวนิภาภรณ์   อินสวรรค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102329   นายรัฐศาสตร์   ทรงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102334   นายศิลกรรณ์   วิสเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   44 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล