วันที่เริ่มต้น 19/07/2567 เวลา วันที่สิ้นสุด 19/07/2567 เวลา
สถานที่จัด  

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ชื่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ระดับ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ตอนที่ 8 การบูรณาการ